Cơ chế tính điểm

1. Cơ chế cộng điểm

      * Hệ thống sẽ dựa vào thành tích của 1 người dùng để cấp danh hiệu chuyên gia cho người đó.

2. Cơ chế trừ điểm

Lưu ý: Mọi hình thức gian lận điểm sẽ bị Admin khóa tài khoản vĩnh viễn